shell批量重命名文件后缀

今天突然间想起昨天有个问题还没动手实践下,就是利用shell批量修改文件的后缀,现在动手实践一下。

需求:家目录下有一些sql文件,想批量重命名成txt的

1、find + xargs +sed

find /root -name*.sql’ |xargs -i echo {}   {} |sed ‘s/sql/txt/2′  |xargs mv
 
find /root/ -name*.sql’ |sed -e ‘s/\(.*\).sql$/mv & \1.txt/e’     //B哥提供

如果参考B哥的,还可以写一个awk版本的:

find /root/ -name*.sql’|awk  ’{a=$0;sub(/sql$/,”txt”,$0); print “mv”, a,$0}|bash
 
find /root/ -maxdepth 1 -name*.sql’|awk  ’{a=$0;sub(/txt$/,”sql”,$0); system(mv” ” “a” “$0)}

2、for 循环

for sql in `find /root -name*.sql”`;do  mv $sql `echo $sql|sed  ’s/sql/txt/` ;done

3、rename

rename  .sql  .txt *.sql  //好像不能递归目录

还没有评论,快来抢沙发!

发表评论

 • 😉
 • 😐
 • 😡
 • 😈
 • 🙂
 • 😯
 • 🙁
 • 🙄
 • 😛
 • 😳
 • 😮
 • emoji-mrgree
 • 😆
 • 💡
 • 😀
 • 👿
 • 😥
 • 😎
 • ➡
 • 😕
 • ❓
 • ❗
 • 66 queries in 0.395 seconds